O autorze
zapiski filozofującego rowerzysty i miłośnika podkastów Bez ipoda nie da się filozofować
niedziela, 22 kwietnia 2012

Kiedy byłem w Indiach po raz pierwszy, dużo chodziłem piechotą po Bombaju. Nawet nie wiem, czy teraz to byłoby możliwe, tyle przybyło samochodów. Wtedy na świecie był to bardzo ciekawy okres (1990), właśnie skończył się komunizm, nie wiadomo było, co będzie na jego miejsce. Dlatego miałem oczy szeroko otwarte w kraju, który był najprawdziwszą demokracją i równie prawdziwym socjalizmem jak każdy inny (to się akurat zmieniło).

W trakcie jednego z  bombajskich spacerów, trafiłem na szkołę, na której frontonie wmurowano kamienną tablicę z tekstem zaczynającym się od „Moja szkoła uczy mnie, że…” Dzisiaj nazwalibyśmy to „mission statement”.  Bardzo mi się podobał ten tekst, bo mówił o demokracji, równości, przyjaźni między ludźmi.Teraz po latach chciałem go znaleźć na internecie, ale życie jest przewrotne. Zamiast niego znalazłem tekst gorzko-cyniczny, który jednak równie wciąga. Tłumaczę go bez żadnego komentarza.

 

10 kłamstw, których nauczyła mnie moja szkoła

Manish Jain

10. Zachodnia nauka i technika mogą rozwiązać wszystkie moje problemy.

9. Wielkie bomby i wielkie armie zapewnią nam bezpieczeństwo, ochronę i pokój.

8. Konkurencja i chciwość wyzwolą w nas najlepsze cechy. Mogę wygrać tylko wtedy, gdy inni przegrają.

7. Jedynie demokracja parlamentarna w stylu zachodnim może doprowadzić do bardziej sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa. Daje ludziom prawdziwy głos i realny wybór w procesie decyzyjnym.

6. Całe życie  i szczęście kręci się wokół pieniędzy; bez pieniędzy nie można zrobić nic sensownego. Jeżeli bogaci stają się bogatsi a PKB ulega zwiększeniu, to korzyści stąd płynące spłyną kiedyś (choćby po kropelce) na resztę społeczeństwa. Tak więc to, że bogaci stają się bogatsi i konsumują więcej, jest dobre dla biednych.

5. Kraje amerykańskie i europejskie są finansowo bogatsze, ponieważ ludzie w nich są inteligentniejsi i ciężej pracują. Kraje amerykańskie i europejskie są krajami ‘rozwiniętymi'. Biedni ludzie na całym świecie są biedni, ponieważ są leniwi i głupi.

4. Ludzie są czymś odrębnym od Natury. Natura jest naszym największym wrogiem i musi być podbita/kontrolowana/eksploatowana, by ludzie mogli osiągnąć postęp. Co więcej, ludziom prostym nie można zawierzyć ich zasobów naturalnych – jedynie Eksperci są to tego kwalifikowani.

3. Przeludnienie jest największym problemem, przed którym stoi obecny świat. Jeśli ubodzy ludzie przestaną się mnożyć, wszystko będzie okay.

2. Angielski jest językiem lepszym a mój język lokalny, Mewari, jest językiem gorszym, zacofanym  i niecywilizowanym.

1. India stała się niezależna w roku 1947 a ja jestem wolnym człowiekiem.

 

10 Lies My School Taught Me

Manish Jain

10. Western science and technology can solve all our problems.

9. Big bombs and big armies will give us security, protection and peace.

8. Competition and greed will bring out the best qualities in us. I can only win when others lose.

7. Only Western-style parliamentary democracy can lead to a more just and free society. It gives people a real voice and real choices in the decision-making process.

6. All life and happiness revolves around money; without money you can’t do anything meaningful. If the rich get richer and GNP increases, then the benefits will someday trickle down to the rest of society. So, it is good for the poor that the rich people become richer and consume more.

5. America and European countries are financially richer because they are smarter and work harder. America and European countries are 'Developed' nations. Poor people around the world are poor because they are lazy and stupid.

4. Human beings are separate from Nature. Nature is our biggest enemy and it must be conquered/controlled/ exploited in order for human beings to progress. Furthermore, common people cannot be trusted to take care of their natural resources – only the Experts are qualified to do this.

3. Over-population is the biggest problem facing the world today. If the poor people would just stop reproducing, everything would be okay.

2. English is a superior language and my local language, Mewari, is inferior, backwards and uncivilized.

1. India became independent in 1947 and I am a free human being.

 

I invite you to share the lies that you have been taught.

Źródło

http://www.swaraj.org/shikshantar/10lies. 18:53, markiz.witkowski , wakacyjne farmazony
Link Komentarze (2) »